MCE/261/2/2020/DW

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”–  wybór najkorzystniejszej oferty w części I przedmiotowego postępowania.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w części I przedmiotowego zamówienia.

Na realizatora zamówienia w części I wybrano:

 

SAS Sp. z o.o., Sp. k.

ul. Chmielna 15

65-261 Zielona Góra

cena ofertowa –  31 597,86 zł,

termin zakończenia  dostaw – 5 dni

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 1 SIWZ  nr MCE/261/2/2020/DW, tj.

cena ofertowa –  58,93 %

termin zakończenia dostaw – 40 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 98,93 punktów

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną terminem zakończenia dostaw w części I

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena

Termin zakończenia dostaw

1.

Top Gastro

Grzegorz Kowalski

ul. Krucza 19

55-200 Marcinkowice

32 454,87 zł

5 dni

2.

Combi CO Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Starego 24A

44-100 Gliwice

36 049,13 zł

5 dni

3.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

44 233,98 zł

5 dni

4.

AM ART. Hotelowe Wyposażenie

Krzysztof Janus
ul. Portowa 1

55-200 Oława

31 987,18 zł

5 dni

5.

SAS Sp. z o.o., Sp. k.

ul. Chmielna 15
65-261 Zielona Góra

31 597,86 zł

5 dni

6.

SENSO Agata Czernik

ul. Poleska 39/53

51-354 Wrocław

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp, w związku z art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z  2019 r., poz. 1010 ze zm.) – jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7.

SENSO Andrzej  Bartosik

ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp, w związku z art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z  2019 r., poz. 1010 ze zm.) – jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8.

CHEC – SPORT

Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, gdyż nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

9.

GUSTIMO MONIKA GĄBKA

Gać 46A

86-302 Grudziądz

31 651,75 zł

5 dni

10.

SPRZEDAŻ – SERWIS

SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO

„GASTRO – POL”

ul. Kamienna Droga 10

67-200 Głogów

31 032,21 zł

7 dni

 

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom

w kolejności przyznanych punktów

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Punkty w kryterium cena

Punkty w kryterium termin zakończenia dostaw

Punkty razem

1.

SAS Sp. z o.o., Sp. k.

ul. Chmielna 15
65-261 Zielona Góra

58,93

40,00

98,93


2.

GUSTIMO MONIKA GĄBKA

Gać 46A

86-302 Grudziądz

58,83

40,00

98,83

3.

AM ART. Hotelowe Wyposażenie

Krzysztof Janus
ul. Portowa 1

55-200 Oława

58,21

40,00

98,21

4.

Top Gastro

Grzegorz Kowalski

ul. Krucza 19

55-200 Marcinkowice

57,37

40,00

97,37

5.

Combi CO Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Starego 24A

44-100 Gliwice

51,65

40,00

91,65

6.

SPRZEDAŻ – SERWIS

SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO

„GASTRO – POL”

ul. Kamienna Droga 10

67-200 Głogów

60,00

24,00

84,00

7.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

42,09

40,00

82,09

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura