MCE/261/2/2020/DW

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”–  wybór najkorzystniejszej oferty w części II przedmiotowego postępowania.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w części II przedmiotowego zamówienia.

Na realizatora zamówienia w części II wybrano:

 

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

cena ofertowa –  97 310,00 zł,

termin zakończenia  dostaw – 5 dni

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 1 SIWZ nr MCE/261/2/2020/DW, tj.

cena ofertowa –  60,00 %

termin zakończenia dostaw – 40 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów

 

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną terminem zakończenia dostaw w części II

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena

Termin zakończenia dostaw

1.

Moje Bambino Sp. z o.o.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

104 148,75 zł

5 dni

2.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
90-248 Łódź

97 310,00 zł

5 dni

3.

CEZAS s.c.
Wiesław Halagiera, Krzysztof Moroz
ul. Śląska 96

66-400 Gorzów Wielkopolski

139 758,00 zł

10 dni

4.

CHEC – SPORT
Anna Chęć
ul. Smołki 4
41-700 Ruda Śląska

129 256,00 zł

10 dni

5.

SIGNUM Piotr Olchawa
ul. Beskidzka 10
25-565 Kielce

119 903,00 zł

5 dni

6.

P.W.D. „APEX”
Strzałków, ul. Kopernika 12
97-500 Radomsko

139 866,70 zł

5 dni

 

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom

w kolejności przyznanych punktów

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Punkty w kryterium cena

Punkty w kryterium termin zakończenia dostaw

Punkty razem

1.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

60,00

40,00

100,00


2.

Moje Bambino Sp. z o.o.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

56,06

40,00

96,06

3.

SIGNUM Piotr Olchawa
ul. Beskidzka 10
25-565 Kielce

48,69

40,00

88,69

4.

P.W.D. „APEX”
Strzałków, ul. Kopernika 12
97-500 Radomsko

41,74

40,00

81,74

5.

CHEC – SPORT
Anna Chęć
ul. Smołki 4
41-700 Ruda Śląska

45,17

0,00

45,17

6.

CEZAS s.c.
Wiesław Halagiera, Krzysztof Moroz
ul. Śląska 96

66-400 Gorzów Wielkopolski

41,78

0,00

41,78

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura