PT-I/DW/71/14/2019

Wykonawcy

uczestnicy postępowania

Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na zadanie
pn.: 
„Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”–
Pakiet 3 – Pieczywo.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, informuje, iż Wykonawca Piekarnia LIPIANIN G.W. Lipianin 49-351 Przylesie 32, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w ramach Pakietu 3 – Pieczywo, uchylił się  od podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Jednocześnie zawiadamia, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w oparciu o art. 24 aa ust. 2 pzp, po zbadaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, została wybrana oferta Wykonawcy:

Firma „SŁOWIK” Adam Wiśniowski

44-190 Knurów, ul. ks. Koziełka 60

na ofertowa brutto – 13 385,00  zł

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 1 i 2 SIWZ, tj. Cena.

Jednocześnie informuję, iż podpisanie umowy na wykonanie przedmiotowego zadania, nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp.

 

Zastępca dyrektora MCE

(-) Tomasz Lewicki