PT-I/DW/71/20/2019

Wykonawcy

uczestnicy postępowania

dotyczy: zadania pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” –  wybór najkorzystniejszej oferty.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, działając jako Pełnomocnik Zamawiającego, informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), na podstawie art. art. 92 ust. 2 Pzp informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych
w Knurowie”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

cena ofertowa:

 • Część 1-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-1” – 76 912,32 zł,
 • Część 2-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.  dla MSP-2” – 57 256,66 zł,
 • Część 3-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla ZSP-1” – 56 246,58 zł,
 • Część 4-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla ZSP-2” – 57 302,48 zł,
 • Część 5-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-6” – 68 718,84 zł,
 • Część 6-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-7” –  76 155,18 zł,
 • Część 7-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-9” – 114 227,26 zł,
 • Część 8-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-2” – 20 661,48 zł,
 • Część 9-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-7” – 34 159,10 zł,
 • Część 10-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-12” – 29 107,04 zł,
 • Część 11-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-13” – 21 208,12 zł,
 • Część 12-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MŻ” – 25 722,04 zł.

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonym w rozdz. VIII ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/20/2019, tj.

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

 • Część 1-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-1”
  – cena  ofertowa – 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;
 • Część 2-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.  dla MSP-2”
  – cena  ofertowa – 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;
 • Część 3-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla ZSP-1”
  – cena  ofertowa – 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;
 • Część 4-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla ZSP-2”
  – cena  ofertowa – 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;
 • Część 5-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-6”
  – cena  ofertowa – 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;
 • Część 6-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-7”
  –  cena  ofertowa – 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;
 • Część 7-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-9”
  – cena  ofertowa – 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;
 • Część 8-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-2”
  – cena  ofertowa – 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;
 • Część 9-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-7”
  – cena  ofertowa – 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;
 • Część 10-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-12”
  – cena  ofertowa – 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;
 • Część 11-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-13”
  – cena  ofertowa – 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;
 • Część 12-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MŻ”
  – cena  ofertowa – 100% i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów.

Nazwa firmy, adres Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie
wraz z ceną oraz łączną liczbą punktów

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Część

Cena ofertowa brutto

Łączna liczba punktów

1.

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

1

76 912,32 zł

100

2

57 256,66 zł

100

3

56 246,58 zł

100

4

57 302,48 zł

100

5

68 718,84 zł

100

6

76 155,18 zł

100

7

114 227,26 zł

100

8

20 661,48 zł

100

9

34 159,10 zł

100

10

29 107,04 zł

100

11

21 208,12 zł

100

12

25 722,04 zł

100

Zastępca dyrektora MCE

(-) Tomasz Lewicki