PT-I/DW/71/20/2019

Zmiana Nr 1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/20/2019
z 27 listopada 2019 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  oraz ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający postanawia:

  1. dokonać zmiany treści:

1)    w rozdz. XIV SIWZ.  Składanie i otwarcie ofert:

a) ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

nazwę zadania, napis: „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”- nie otwierać
przed 9 grudnia 2019 r.” (wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w kancelarii – pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 9 grudnia 2019  r. do godz. 9.00.

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 915 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

3. Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura