PT-I/DW/71/19/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” –  informacja  o unieważnieniu postępowania.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działające jako pełnomocnik Zamawiającego, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych
w Knurowie”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp, zostało unieważnione.

W terminie składania ofert na wykonanie niniejszego zadania, tj. do dnia 21 listopada 2019 r. do godziny 9.00, wpłynęła następująca oferta wykonawcy:

Oznaczenie wykonawcy

Część

Cena ofertowa brutto
za lata 2020 i 2021

Elektra S.A.

ul. Skierniewicka 10a

01-230 Warszawa

1

76 966,68 zł

2

57 297,13 zł

3

56 286,34 zł

4

57 342,99 zł

5

68 767,42 zł

6

76 209,02 zł

7

114 308,01 zł

8

20 676,09 zł

9

34 183,25 zł

10

29 127,62 zł

11

21 223,11 zł

12

25 740,22 zł

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu wpłynęła oferta, która  znacznie przewyższa kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia poszczególnych części, tj.:

Część 1-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-1” – 60 459,65 zł

Część 2-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.  dla MSP-2” – 45 811,18 zł

Część 3-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla ZSP-1” – 44 710,73 zł

Część 4-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla ZSP-2” – 47 600,28 zł

Część 5-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-6” – 62 332,14 zł

Część 6-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-7” –  42 728,29 zł

Część 7-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-9” – 90 113,01 zł

Część 8-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-2” – 16 221,04 zł

Część 9-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-7” – 32 373,18 zł

Część 10-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-12” – 22 863,10 zł

Część 11-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-13” – 16 793,51 zł

Część 12-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MŻ” – 20 322,73 zł.

Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura