PT-I/DW /71/18/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działające jako pełnomocnik Zamawiającego, tj. Miejskiego Żłobka, ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie” w części 9 – Pakiet 9: Produkty dla niemowląt, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp, zostało unieważnione.

W terminie składania ofert na wykonanie części 9 niniejszego zadania, tj. do dnia 13.11.2019 r. do godziny 9.00, nie została złożona żadna oferta.

dyrektor MCE

(-) Anna Misiura