PT-I/DW/71/19/2019

 

Zmiana Nr 1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. w rozdz. II. Opis przedmiotu zamówienia:

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich zamawiających jest TAURON Dystrybucja S.A. 31- 035 Kraków, ul. Podgórska 25A.”

  1. w rozdz. XIV SIWZ.  Składanie i otwarcie ofert:

a) ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

„1.2. nazwę zadania, napis: „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego
pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”- nie otwierać przed 21 listopada 2019 r.”(wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).”

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„ 8. Oferty należy składać w kancelarii – pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji
w Knurowie, 
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 21 listopada
2019 r.
 do godz. 900. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.”

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 915
w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.”

  1. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
  2. Zmianę w opisie przedmiotu zamówienia oraz terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.
dyrektor MCE
(-) Anna Misiura