Ogłoszenie nr 540243146-N-2019 z dnia 13-11-2019 r.
Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 619860-N-2019
Data: 08/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 271078118, ul. al. Lipowa  12, 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 27 45, e-mail msp9@knurow.edu.pl , faks 32 235 27 65.
Adres strony internetowej (url): https://sp9.knurow.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 755) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dla punktów poboru wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich zamawiających jest TAURON Dystrybucja S.A. 31- 358 Kraków, ul. Jasnogórska 11. 3. Zamawiający informuje, iż dla PPE wskazanych w załączniku nr 5 SIWZ, z wyjątkiem PPE nr PLGZEO00000590748332000001026613, sprzedawcą energii elektrycznej jest Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. Dla PPE nr PLGZEO00000590748332000001026613 sprzedawcą energii elektrycznej jest TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice. 4. Wykonawca realizujący niniejsze zamówienie, przez cały okres realizacji zamówienia winien posiadać: 4.1. zawartą umowę dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego wskazanym w ust. 2, 4.2. aktualną koncesję na obrót energią elektryczną.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 755) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dla punktów poboru wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich zamawiających jest TAURON Dystrybucja S.A. 31- 035 Kraków, ul. Podgórska 25A. 3. Zamawiający informuje, iż dla PPE wskazanych w załączniku nr 5 SIWZ, z wyjątkiem PPE nr PLGZEO00000590748332000001026613, sprzedawcą energii elektrycznej jest Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. Dla PPE nr PLGZEO00000590748332000001026613 sprzedawcą energii elektrycznej jest TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice. 4. Wykonawca realizujący niniejsze zamówienie, przez cały okres realizacji zamówienia winien posiadać: 4.1. zawartą umowę dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego wskazanym w ust. 2, 4.2. aktualną koncesję na obrót energią elektryczną.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-18, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-21, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI

dyrektor MCE
(-) Anna Misiura