Ogłoszenie nr 550146084-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.
Knurów: „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 000727245, ul. ul. Stefana Batorego  5, 44-194  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 2352735, e-mail msp6@knurow.edu.pl , faks 0-32 2352735.
Adres strony internetowej (url): https://www.msp6.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie”
Numer referencyjny PT-I/DW/71/08/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej na okres 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów, obejmująca swym zakresem przesyłanie oraz dystrybucję, sprzedaż energii cieplnej dla budynków: • „A” zlokalizowanego w Knurowie, przy ul. Stefana Batorego 5; • „B” zlokalizowanego w Knurowie, przy ul. Stefana Batorego 7. Wykonawca winien prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Wykonawca będzie dostarczał energię cieplną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanych koncesji. Dostawa i dystrybucja energii cieplnej będzie odbywać się do obiektów zlokalizowanych przy ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów oraz przy ul. Stefana Batorego 7, 44-194 Knurów. Dostawa energii cieplnej zasilającej obiekty na potrzeby CO wynosi: • Budynek „A” zlokalizowany w Knurowie, przy ul. Stefana Batorego 5 – 0,2120 – MW, 0,00 – CWU, ogółem – 0,2120 MW; • Budynek „B” zlokalizowany w Knurowie, przy ul. Stefana Batorego 7 – 0,250 – MW, 0,00 – CWU, ogółem – 0,250 MW,
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV:

09320000-8

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Jedynym dostawcą energii cieplnej na terenie obiektu MSP-6 w Knurowie posiadającym sieć dostarczającą ciepło jest PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W związku z powyższym spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze być świadczone tylko przez jednego wykonawcę.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA: „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie”

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.,  ,  ul. Rybnicka 6c ,  44-335,  Jastrzębie-Zdrój,  kraj/woj. śląskie

 

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura