Ogłoszenie nr 500304234-N-2018 z dnia 20-12-2018 r.
Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Miarki: „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500276684-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Miarki, Krajowy numer identyfikacyjny 72720000000, ul. ul. T.W. Wilsona  22, 44190   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 2352727, 2352725, e-mail dw@knurow.edu.pl , faks 0-32 2352727.
Adres strony internetowej (url): https://msp2knurow.edupage.org
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PT-I/DW/71/13/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, ul. Wilsona 22, 44-190 Knurów, obejmująca swym zakresem przesyłanie, dystrybucję oraz sprzedaż energii cieplnej. Wykonawca winien prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Wykonawca będzie dostarczał energię cieplną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych na podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanych koncesji. Dostawa i dystrybucja energii cieplnej będzie odbywać się do obiektu zlokalizowanego przy ul. Wilsona 22, 44-190 Knurów. Dotychczasowa wielkość zamówionej mocy cieplej wynosi 0,3000 MW, CWU – 0,0000, MW – łącznie 0,3000 MW. Zamawiający wnioskuje od zmianę wielkości zamówionej mocy cieplej z ww. na 0,2500 MW, CWU – 0,0000, MW – łącznie 0,2500 MW, z uwagi na przeprowadzoną termomodernizację budynku szkoły zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Wilsona 22.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV: 09320000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 321809.09
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rybnicka 6c
Kod pocztowy: 44-335
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 395825.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 395825.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 395825.18
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Jedynym dostawcą energii cieplnej na terenie obiektu MSP-2 w Knurowie posiadającym sieć dostarczającą ciepło jest PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W związku z powyższym spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze być świadczone tylko przez jednego wykonawcę.