Ogłoszenie nr 500276684-N-2018 z dnia 20-11-2018 r.

Knurów: „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Miarki, Krajowy numer identyfikacyjny 72720000000, ul. ul. T.W. Wilsona  22, 44190   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 2352727, 2352725, e-mail dw@knurow.edu.pl , faks 0-32 2352727.
Adres strony internetowej (url): https://msp2knurow.edupage.org
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r.
Numer referencyjny PT-I/DW/71/13/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, ul. Wilsona 22, 44-190 Knurów, obejmująca swym zakresem przesyłanie, dystrybucję oraz sprzedaż energii cieplnej. Wykonawca winien prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Wykonawca będzie dostarczał energię cieplną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych na podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanych koncesji. Dostawa i dystrybucja energii cieplnej będzie odbywać się do obiektu zlokalizowanego przy ul. Wilsona 22, 44-190 Knurów. Dotychczasowa wielkość zamówionej mocy cieplej wynosi 0,3000 MW, CWU – 0,0000, MW – łącznie 0,3000 MW. Zamawiający wnioskuje od zmianę wielkości zamówionej mocy cieplej z ww. na 0,2500 MW, CWU – 0,0000, MW – łącznie 0,2500 MW, z uwagi na przeprowadzoną termomodernizację budynku szkoły zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Wilsona 22.
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV:

09320000-8

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Jedynym dostawcą energii cieplnej na terenie obiektu MSP-2 w Knurowie posiadającym sieć dostarczającą ciepło jest PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W związku z powyższym spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze być świadczone tylko przez jednego wykonawcę.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.,  ,  ul. Rybnicka 6c,  44-335,  Jastrzębie-Zdrój,  kraj/woj. śląskie