PT-I/DW/71/11/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 29.10.2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XI ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 29 października 2018 r. pytanie.

Pytanie:

Zwracam się z prośba o wyjaśnienia dotyczące; przetargu nieograniczonego pt: “Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie” znak sprawy
PI-I/DW71/11/2018, czy dni dostawy są kwestią umowną, czy musimy ściśle trzymać się dni dostaw dla;

  • mrożonki – dostawy poniedziałki, piątki;
  • ryby – czwartek.

Bardzo proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż terminy dostaw artykułów żywnościowych określone
w rozdz. II ust. 3 SIWZ nr PT-I/DW/71/11/2018 z 22.10.2018 r. są terminami wiążącymi dla wykonawcy.

 

Zastępca dyrektora MCE

(-) Tomasz Lewicki