PT-I/DW/71/08/2018

Zmiana Nr 1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/08/2018
z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-3 w Knurowie”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający postanawia:

  1. dokonać zmiany treści:

1)      w załączniku do oferty, pakiet 5 – ryby, poz. 5 otrzymuje brzmienie: „Filet z soli bez skóry glazura 25%”;

2)      w rozdz. XIII SIWZ.  Składanie i otwarcie ofert:

a) ust. 1 pkt. 1.3. otrzymuje brzmienie:

napis „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-3 w Knurowie” – nie otwierać przed
8 listopada 2018 r. (wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w kancelarii – pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji,
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 8 listopada 2018 r.
do godz. 900
.

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 930 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.

  1. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
  2. Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.
Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura