PT-I/DW/71/11/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 24.10.2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XI ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu
24 października 2018 r. pytanie.

Pytanie:

Zwracam się z prośba o wyjaśnienia dotyczące; przetargu nieograniczonego pt: “Dostawa artykułów żywnościowych dla ZSP w Knurowie na rok 2019” znak sprawy
PI-I/DW71/11/2018, dotyczy części 5 – ryby, pozycja numer 4 tj. Filet z soli bez skóry bez glazury.

Uprzejmie informuje, że na rynku Polskim jest niedostępny w/w produkt.

Jedynie dostępna jest ryba limanda filet z glazurą wodną, do 35%, która potocznie nazywana jest przez konsumentów sola.

Bardzo proszę o wyjaśnienia jak wyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w załączniku do oferty na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”, nr PT-I/DW/71/11/2018,
w Pakiecie 5 – ryby, w poz. 4 – „Filet z soli bez skóry 5% glazury” dokonuje zmiany na
„Filet z soli bez skóry glazura 25%”.

 

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura