PT-I/DW/71/10/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-12 w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 24.10.2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XI ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 24 października 2018 r. pytanie.

Pytanie:

Zwracam się z prośba o wyjaśnienia dotyczącego; przetargu nieograniczonego
pt: “Dostawa artykułów żywnościowych dla ZSP w Knurowie na rok 2019” znak sprawy
PI-I/DW71/10/2018, dotyczy części 5 – ryby, pozycja numer 6 tj. Filet z soli bez skóry bez glazury, pozycja numer 7 tj. Filet z tilapii (glazura techniczna do 3 %).

Uprzejmie informuję, że na rynku Polskim są niedostępne w/w produkty.

Jedynie dostępna jest ryba limanda filet z glazurą wodną do 35%, która potocznie nazywana jest przez konsumentów sola oraz tilapia filet z glazurą wodną do 35%.

Bardzo proszę o wyjaśnienia jak wyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż:

1)      postępowanie o nr PT-I/DW/71/10/2018 dotyczy przetargu na dostawę artykułów żywnościowych dla MP-12 (tj. dla Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusz Korczaka w Knurowie) a nie ZSP (tj. Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w Knurowie),

2)      dokonuje zmiany w załączniku do oferty na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-12 w Knurowie”, nr PT-I/DW/71/10/2018,
w Pakiecie 5 – ryby, w poz. 6 – „Filet z soli (glazura techniczna do 3 %)” na „Filet
z soli bez skóry glazura 25%”, oraz w poz. 7 – „Filet z tilapii (glazura techniczna do 3 %)” na „Filet z tilappii bez skóry z glazurą 25%”.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura