MCE/261/8/2020/DW

 

Wykonawcy

Uczestnicy postępowania

 

Dotyczy: zadania pn. „Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów” – wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, na podstawie
art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp)
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów”, dokonało ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

MPC Paweł Oleksiewicz
ul. Podrzeczna 38

99-300 Kutno

cena ofertowa brutto – 8 708,40 zł
termin zakończenia dostaw – 5 dni od dnia podpisania umowy.

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 1 SIWZ nr MCE/261/8/2020/DW, tj.

MPC Paweł Oleksiewicz
ul. Podrzeczna 38

99-300 Kutno

cena ofertowa brutto – 60,00 pkt
termin zakończenia dostaw – 40,00 pkt
i w ocenie przyznano jej łącznie 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Punkty przyznane
w  kryterium cena ofertowa brutto
Punkty przyznane
w kryterium
termin zakończenia dostaw
Łączna liczba punktów
1. MPC Paweł Oleksiewicz
ul. Podrzeczna 38

99-300 Kutno

60,00 pkt

(8 708,40 zł)

40,00 pkt

(5 dni)

100,00 pkt
2. ONETEC Tomasz Kwiecień
ul. Drohobycka 28a
54-620 Wrocław
50,17 pkt
(10 415,05 zł)
40,00 pkt

(5 dni)

 

90,17 pkt

3. TH IT Solutions Sp. z o.o.
Kamieniec 102
28-230 Połaniec
49,67 pkt
(10 518,96 zł)
40,00 pkt

(5 dni)

89,67 pkt
4. F.H.U. CONTRAKT Adam Goik
ul. Karpacka 11

40-216 Katowice

44,44 pkt

(11 758,80 zł)

40,00 pkt

(5 dni)

84,44 pkt

 

 

 Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura