Ogłoszenie nr 510224864-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie: „Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” związanego z realizacją projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 593172-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 000727185, ul. al. Lipowa  12, 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 352 700, e-mail kancelaria@knurow.edu.pl, faks 322 352 770.
Adres strony internetowej (url): http://www.knurow.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów”

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa czterech laptopów o parametrach wskazanych w ust. 2, dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów. 2. Wymagane parametry: 2.1. procesor: minimum Inter Core i3, AMD Ryzen 5 (8 generacji); 2.2. pamięć RAM: minimum 8 GB; 2.3. dysk twardy: minimum SSD 240 GB; 2.4. system operacyjny: Windows 10; 2.5. rozdzielczość: Full HD, 1920×1080 p; 2.6. przekątna ekranu: 15,6 cala; 2.7. wbudowana kamera w ramkę ekranu; 2.8. karta graficzna zintegrowana; 2.9. wbudowane głośniki oraz mikrofon; 2.10. kamera wbudowana w ramę ekranu; 2.11. łączność: Port 1Gbit LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.12. klawiatura QWERTY; 2.13. wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesiące. 3. Sprzęt komputerowy powinien być kompletny, fabrycznie nowy, sprawny, nieużywa-ny oraz posiadać parametry nie gorsze lub lepsze jak wskazane w ust. 2. 4. Wyżej wymieniony sprzęt komputerowy powinien zostać dostarczony do siedziby Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów (II piętro). 5. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony pod adres wskazany przez zamawiającego na koszt wykonawcy. 6. Wykonawca dostarczy również listę numerów seryjnych, karty gwarancyjne i instruk-cje obsługi w języku polskim. 7. Dostarczone komputery muszą mieć pełne wsparcie techniczne producenta. 8. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z zamawiającym oraz do zachowania najwyższej staranności. 9. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów, pochodzenia źródła, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne o parametrach nie gorszych niż wynika to z wymagań określonych przez zamawiającego. Podanie typów oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe. 10. W cenie zamówienia powinny być uwzględnione wszystkie koszty dostawy m. in. opakowanie, oznakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez zamawiającego). 11. Dostarczone laptopy muszą zostać zatwierdzone przez zamawiającego przed dokonaniem odbioru. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7908.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: MPC Paweł Oleksiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podrzeczna 38
Kod pocztowy: 99-300
Miejscowość: Kutno
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8708.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8708.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11758.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.