Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy
„Dostawa energii cieplnej dla ZSP3 w Knurowie” na okres 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386529572

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 7

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-194

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 235-27-35

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zsp3@knurow.edu.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsp3.knurow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.9.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.9.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

1.9.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9690033185

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.9.3.) Ulica: al. Lipowa 12

1.9.4.) Miejscowość: Knurów

1.9.5.) Kod pocztowy: 44-196

1.9.6.) Województwo: śląskie

1.9.7.) Kraj: Polska

1.9.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.9.9.) Numer telefonu: 32 235 27 00

1.9.10.) Numer faksu: 32 235 27 00

1.9.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@knurow.edu.pl

1.9.12.) Adres strony internetowej: https://www.knurow.edu.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:

„Dostawa energii cieplnej dla ZSP3 w Knurowie” na okres 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5b7c4fd-de39-11eb-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00106638

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-07-07

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001085/03/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii cieplnej do budynku ZSP3 w Knurowie na okres 1.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: MCE/26/59/2021/DW

3.3.) Rodzaj zamówienia

Dostawy

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej na okres 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Knurowie, ul. Stefana Batorego 7, 44-194 Knurów, obejmująca swym zakresem przesyłanie, dystrybucję oraz sprzedaż energii cieplnej dla budynków:
• Miejskiego Przedszkola nr 1 w Knurowie zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 5 (MP1);
• Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 7 (MSP6).
Wykonawca winien prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Wykonawca będzie dostarczał energię cieplną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanych koncesji. Dostawa i dystrybucja energii cieplnej będzie odbywać się do obiektów zlokalizowanych przy ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów oraz przy ul. Stefana Batorego 7, 44-194 Knurów.

Dostawa energii cieplnej zasilającej obiekty na potrzeby CO wynosi:

• Budynek MP1 zlokalizowany w Knurowie, przy ul. Stefana Batorego 5 – 0,2120 – MW, 0,00 – CWU, ogółem – 0,2120 MW;

• Budynek MSP6 zlokalizowany w Knurowie, przy ul. Stefana Batorego 7 – 0,2500 – MW, 0,00 – CWU, ogółem – 0,2500 MW,

3.10.) Główny kod CPV: 09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

09320000-8 – Para, gorąca woda i podobne produkty

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Jedynym dostawcą energii cieplnej na terenie obiektów wchodzących w skład ZSP3 w Knurowie posiadającym sieć dostarczającą ciepło jest PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W związku z powyższym spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) Pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

5.1.2.) Ulica: Rybnicka 6c

5.1.3.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

5.1.4.) Kod pocztowy: 44-335

5.1.5.) Województwo: śląskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.
2. Na podstawie art. 217 ust. 3 Pzp Zamawiający odstępuje od żądania złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest specjalista MCE – Danuta Wieczorek oraz starszy referent MCE – Agata Śnieżek.

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Ogłoszenie o wynikach postępowania 25.08.2021 r. LINK