MCE/26/96/2021/DW

 

Wykonawcy

Uczestnicy postępowania

dotyczy: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2022 dla ZSP-3 w Knurowie” – unieważnienie części 7 – Pakiet 7- Jaja.

Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Miejskie Centrum Edukacji
w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działające jako pełnomocnik Zamawiającego,
informuje, iż przedmiotowe postępowanie w części 7 – Pakiet 7 -Jaja zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2) Pzp.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania:

 

W terminie składania ofert, tj. do 05.11.2021 r. do godz. 9:00,59, na część 7 –
Pakiet 7 – Jaja przedmiotowego postępowania, wpłynęła jedna oferta. Podczas otwarcia ofert przy użyciu systemu teleinformatycznego złożony plik został prawidłowo odszyfrowany. W trakcie  weryfikacji podpisów wyżej wskazanego pliku  Zamawiający stwierdził, że wszystkie zawarte w nim dokumenty, w tym oferta Wykonawcy nie zostały podpisane.

Z uwagi na powyższe działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) Pzp, Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy, złożoną na cześć 7 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) w związku
z art. 63 ust. 2 Pzp, ponieważ złożona oferta  była niezgodna z przepisami ustawy.

W związku z tym, iż odrzucona oferta była jedyną, jaka został złożona
w przedmiotowym postępowaniu na część 7 – Pakiet 7- Jaja, postępowanie w zakresie części 7 – Pakietu 7 – Jaja zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2) Pzp, gdyż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

(-) Dyrektor MCE
Anna Misiura