Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy
„Dostawa energii cieplnej dla MSP7 w Knurowie”

 

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W KNUROWIE

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001068052

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Jedności Narodowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-194

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 235-27-40

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: msp7@knurow.edu.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: msp7.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.9.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.9.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

1.9.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9690033185

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.9.3.) Ulica: al. Lipowa 12

1.9.4.) Miejscowość: Knurów

1.9.5.) Kod pocztowy: 44-196

1.9.6.) Województwo: śląskie

1.9.7.) Kraj: Polska

1.9.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.9.9.) Numer telefonu: 32 235 27 00

1.9.10.) Numer faksu: 32 235 27 00

1.9.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@knurow.edu.pl

1.9.12.) Adres strony internetowej: https://www.knurow.edu.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:

„Dostawa energii cieplnej dla MSP7 w Knurowie”

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61578bec-0cd8-11ed-8000-d680d39e541a

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00279596

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-07-27

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00277270/01/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii cieplnej do budynku MSP7 w Knurowie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: MCE/26/72/2022/DW

3.3.) Rodzaj zamówienia

Dostawy

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej na okres 01.09.2022 r. do 31.08.2025 r. dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie, ul. Jedności Narodowej 5 44-194 Knurów, obejmująca swym zakresem przesyłanie, dystrybucję oraz sprzedaż energii cieplnej.
Wykonawca winien prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Wykonawca będzie dostarczał energię cieplną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanych koncesji. Dostawa
i dystrybucja energii cieplnej będzie odbywać się do obiektu zlokalizowanych przy ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów. Dostawa energii cieplnej zasilającej obiekt na potrzeby ogółem – 0,3000 MW, CO wynosi 0,3000 MW

3.10.) Główny kod CPV: 09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

09320000-8 – Para, gorąca woda i podobne produkty

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Jedynym dostawcą energii cieplnej na terenie obiektu MSP7 w Knurowie posiadającym sieć dostarczającą ciepło jest PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W związku z powyższym spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) Pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

5.1.2.) Ulica: Rybnicka 6c

5.1.3.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

5.1.4.) Kod pocztowy: 44-335

5.1.5.) Województwo: śląskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.
2. Na podstawie art. 217 ust. 3 Pzp Zamawiający odstępuje od żądania złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest specjalista MCE – Danuta Wieczorek oraz samodzielny referent MCE – Agata Śnieżek.
Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Link do ogłoszenia 27.07.2022 r. LINK
Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Ogłoszenie o wyniku postępowania 13.09.2022 r. LINK