MCE/261/4/2020/KS

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Remont szatni w MSP7”  – wybór najkorzystniejszej oferty.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont szatni w MSP7”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

Przedsiębiorstwo

Remontowo – Budowlane

Grzegorz Gąsior

ul. Mikołowska 113a

44-203 Rybnik

cena ofertowa – 172.743,93 zł

okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – 60 miesięcy

 

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr MCE/261/4/2020/KS, tj.

 

cena ofertowa  60,00 %

okres gwarancji  40,00 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów.

 

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, okresem gwarancji i przyznaną punktacją

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Cena ofertowa

(pkt)

Okres gwarancji

(pkt)

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo

Remontowo – Budowlane

Grzegorz Gąsior

ul. Mikołowska 113a

44-203 Rybnik

172.743,93 zł

(60,00 pkt)

60 miesięcy

(40,00 pkt)

100,00 pkt

2.

EL-LAN Instalacje Elektryczne

Anna Kańtoch

ul. Sobieskiego 245b/1

42-580 Wojkowice

200.005,60 zł

(51,82 pkt)

60 miesięcy

(40,00 pkt)

91,82 pkt

3.

Przedsiębiorstwo

Projektowo–Budowalne

Herman Jarosław

ul. Przyległa 4

44-323 Połomia

215.043,21 zł

(48,20 pkt)

60 miesięcy

(40,00 pkt)

88,20 pkt

4.

Semper Plus s.c.

Krzysztof Hadaś,

Beata Hadaś

ul. Daszyńskiego 239

44-100 Gliwice

227.543,15 zł

(45,55 pkt)

60 miesięcy

(40,00 pkt)

85,55 pkt

5.

POL-BUD Sylwester Brzozowski

ul. Sokolska 80/209

40-087 Katowice

230.894,67 zł

(44,89 pkt)

60 miesięcy

(40,00 pkt)

84,89 pkt

6.

PRAGMATIC Sp. z o.o.,

ul. Krakowska 201

40-393 Katowice

233.659,93 zł

(44,36 pkt)

60 miesięcy

(40,00 pkt)

84,36 pkt

7.

JS INVEST Jacek Sielańczyk

ul. Chorzowska 44b

44-100 Gliwice

234.334,52 zł

(44,23 pkt)

60 miesięcy

(40,00 pkt)

84,23 pkt

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura