MCE/261/4/2020/KS

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Remont szatni w MSP7” – informacja dotycząca  procedury otwarcia ofert.

W zawiązaniu do rozdziału XV ust. 11 SIWZ nr MCE/261/4/2020/KS z 3 czerwca 2020 r., zgodnie z którym Zamawiający dopuszczał możliwość zapewnienia jawności otwarcia ofert poprzez transmisję online otwarcia ofert bez fizycznej obecności wykonawców, po uprzednim poinformowaniu wykonawców na swojej stronie internetowej www.knurow.edu.pl/index.php/zp/dostawy o planowanej transmisji, informuję, iż publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 9:30   w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Osoby chcące wziąć udział otwarciu ofert zobowiązane są do:

  • zakrycia ust i nosa maseczką,
  • zdezynfekowania rąk,
  • zachowania odległości przewidzianej przepisami prawa.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura