MCE/261/1/2020/DW

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2”  – wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

P.H.U. Grzegorz Bednarz

Technika Grzewcza i Sanitarna

ul. Złote Łany 43B

43-227 Góra

cena ofertowa – 516.058,80 zł,

termin zakończenia robót budowlanych – 70 dni

okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – 84 miesiące.

 

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr MCE/261/1/2020/DW, tj.

 

cena ofertowa  60,00 %

termin zakończenia robót budowlanych – 30 %
okres gwarancji  10,00 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów

 

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną terminem wykonania robót oraz okresem gwarancji

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Cena ofertowa

Termin zakończenia robót budowlanych

Okres gwarancji

1.

Semper Plus s.c.

Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś

ul. Daszyńskiego 239

44-100 Gliwice

765.121,55 zł

70 dni

84 miesiące

2.

Konsorcjum firm:

“ELMUR” Sp. Z o.o.

ul. Dolna 9a 43-195 Mikołów

oraz

INVEST-BIURO Sp. z o.o.

ul. Lwowska 6

35-301 Rzeszów

549.997,61 zł

70 dni

84 miesiące

3.

P.H.U. Grzegorz Bednarz

TECHNIKA GRZEWCZA
I SANITARNA

ul. Złote Łany 43B

43-227 Góra

516.058,80 zł

70 dni

84 miesiące

4.

REMELIT Tomasz Wolak

ul. J. Wolnego 12/7

40-857 Katowice

561.985,54 zł

60 dni

84 miesiące

5.

Przedsiębiorstwo

Remontowo -Budowlane

Grzegorz Gąsior

ul. Mikołowska 113a

44-203 Rybnik

579.741,10 zł

70 dni

60 miesięcy

6.

Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek

ul. Plebańska 9/3

44-100 Gliwice

548.500,00 zł

70 dni

84 miesiące

7.

Przedsiębiorstwo

Projektowo–Budowalne

Herman Jarosław

ul. Przyległa 4

44-323 Połomia

549.183,65 zł

70 dni

72 miesiące

8.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa

Mabapa Piotr Chudoba

ul. Daszyńskiego 427

44-151 Gliwice

679.898,49 zł

70 dni

72 miesiące

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Punkty przyznane
w kryterium „Cena ofertowa”

Punkty przyznane
w kryterium

„Termin zakończenia robót”

Punkty przyznane
w kryterium

„Okres gwarancji”

Punkty razem

1.

P.H.U. Grzegorz Bednarz

Technika Grzewcza

i Sanitarna

ul. Złote Łany 43B
43-227 Góra

60,00

30,00

10,00

100,00

2.

Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3

44-100 Gliwice

56,45

30,00

10,00

96,45

3.

Konsorcjum firm:

“ELMUR” Sp. Z o.o.

ul. Dolna 9a 43-195 Mikołów

oraz

INVEST-BIURO Sp. z o.o.

ul. Lwowska 6

35-301 Rzeszów

56,30

30,00

10,00

96,30

4.

REMELIT Tomasz Wolak

ul. J. Wolnego 12/7

40-857 Katowice

55,10

30,00

10,00

95,10

5.

Przedsiębiorstwo

Projektowo–Budowalne

Herman Jarosław

ul. Przyległa 4

44-323 Połomia

56,38

30,00

5,00

91,38

6.

Przedsiębiorstwo

Remontowo -Budowlane

Grzegorz Gąsior

ul. Mikołowska 113a

44-203 Rybnik

53,41

30,00

0,00

83,41

7.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa

Mabapa Piotr Chudoba

ul. Daszyńskiego 427

44-151 Gliwice

45,54

30,00

5,00

80,54

8.

Semper Plus s.c.

Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś

ul. Daszyńskiego 239

44-100 Gliwice

40,47

30,00

10,00

80,47

 

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura