MCE/261/1/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP 2” – odpowiedzi na pytania z 18.03.2020 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2, 3 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 18.03.2020 r. pytania.

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie podłogi systemowej składającej się z:

1. Folia PE 0,2 mm, jako warstwa stabilizująca wilgotność,

2. Podkładka elastyczna i dystansowa gr. 10 mm

3. Legary ułożone krzyżowo dolny w rozstawie osiowym 500 mm i górny w rozstawie osiowym 365 mm z drewna iglastego klasy II-III o wym. 23 x 75 mm, impregnowanego
o wilgotności do 16 %,

4. Folia PE 0,2 mm

5. Nawierzchnia sportowa – deska trójwarstwowa fabrycznie lakierowana o grubości 22mm

6. Listwy przyścienne wentylowane;

Wymiary podłogi sportowej:

– Grubość całkowita 22mm

– Długość panelu 2250mm

– Szerokość panelu 190mm

– Warstwa użytkowa panela drewnianego 5,2 mm.

– Fabrycznie, 9-krotnie nałożona warstwa lakieru na wierzchniej części panela,
utwardzona UV

– Możliwość przeprowadzenia wielokrotnego szlifowania zużytej powierzchni podłogi
min 10-krotnej.

Właściwości podłogi sportowej:

– Absorbcja energii 60 – 64%

– Odkształcenia pionowe 2,5 mm

– Odbicie piłki >95%

– Współczynnik poślizgu 80-110

– Obciążenie toczne 1500N

– Zawartość pentachlorofenolu: brak

– Emisja formaldehydu E 1

– Połysk ≤30% wg. normy EN ISO 2813

– Odporność na wgniecenia ≤ 0,5 wg. normy EN 1516

– Reakcja na ogień Cfl-S1 wg. normy EN 13501:1

– Odporność na ścieranie 43 mg wg. normy EN ISO 5470-1

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje wyżej wymienione parametry i jednocześnie przypomina, iż podłoga musi spełniać również  parametry dot. sportowej deski podłogowej (panel) z litego drewna dębowego, określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie 2:

Wnosimy o odstąpienie od wymogu posiadania jakiegokolwiek certyfikatu federacji sportowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogów posiadania certyfikatu FIBA i BWA, natomiast podłoga musi spełniać wymagania normy PN-EN 14904 „Nawierzchnie terenów sportowych – Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja”.

Pytanie 3:

Jeżeli, Zamawiający pozostaje przy wymaganiu posiadania certyfikatów FIBA oraz BWF, wnosimy o wyjaśnienie wymogu posiadania stosownych certyfikatów w odniesieniu do
art. 30 b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zamawiający ma prawo wymagać od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr. 765/2008 z dnia 09. Lipca 2008 r. Jednocześnie prosimy o wskazanie nr akredytacji jednostek certyfikujących tj. międzynarodowa federacja FIBA oraz BWF?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak wyżej.

Zamawiający informuje, że  udzielone odpowiedzi są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE