MCE/261/1/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP 2” – odpowiedź na pytanie z 16.03.2020 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2, 3 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 16.03.2020 r. pytanie.

Pytanie 1:

W pozycji 1.4.14 przedmiaru budowlanego (kalk. własna – Dostawa i montaż kabin systemowych wraz z drzwiami) występuje obmiar:

(1,83)*2,1

(0,9*4)*2,1

Z powyższego obmiaru wynika, iż pominięto jedną ściankę WC!

Prawidłowy obmiar wynikający z dokumentacji projektowej (rys. B-01) powinien być:

(1,83)*2,1*2=7,686 m2

(0,9*4)*2,1= 7,560 m2

Co daje łączny obmiar 15,246 m2

Prosimy zatem o poprawienie błędnego obmiaru kabin systemowych!

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej załącza przedmiar po dokonaniu powyższych zmian.

Zamawiający informuje, że  udzielone odpowiedzi są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

Nowy przedmiar budowlany – PDF

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE