MCE/261/1/2020/DW

Zmiana Nr 2

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr MCE/261/1/2020/DW o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  oraz ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający postanawia:

1. Dokonać zmiany treści:

1) w rozdz. XV SIWZ.  Składanie i otwarcie ofert

a) ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

nazwę zadania, napis: „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego
pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2” – nie otwierać przed 24 marca 2020 r.” (wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w kancelarii – pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji
w Knurowie, 
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 24 marca 2020 r.
do godz. 900. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2020 r. o godz. 915 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

3. Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE