MCE/261/1/2020/DW

Zmiana Nr 1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr MCE/261/1/2020/DW
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  oraz ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający postanawia:

1. dokonać zmiany treści:

1) w rozdz. V SIWZ. Termin wykonania zamówienia

a) ust. 1 pkt 1.2. otrzymuje brzmienie:

termin zakończenia: zgodnie z deklaracją wykonawcy, zawartą w ofercie z tym,
że zadeklarowany termin nie może być dłuższy niż 100 dni od przekazania placu budowy.

2) w rozdz. IX SIWZ. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty i sposobu oceny oferty

a) ust. 2 pkt. 2.2. otrzymuje brzmienie:

Termin zakończenia robót budowlanych (T) – 30%, obliczona w następujący sposób:

Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia: 100 dni od dnia przekazania placu budowy.

Wykonawca, który zadeklaruje ten termin otrzyma 0 punktów.

Wykonawca, który zadeklaruje zakończenie realizacji zamówienia w ciągu 90 dni
od dnia przekazania placu budowy otrzyma 10 punktów.

Wykonawca, który zadeklaruje zakończenie realizacji zamówienia w ciągu 80 dni od dnia przekazania placu budowy otrzyma 20 punktów.

Wykonawca, który zadeklaruje zakończenie realizacji zamówienia w ciągu 70 dni od dnia przekazania placu budowy otrzyma 30 punktów.

Kryterium to winno być wyrażone w ofercie jako jedna z ww. opcji.

W przypadku zadeklarowania terminu zakończenia realizacji krótszego niż 70 dni od dnia przekazania placu budowy, oferta będzie oceniana, jakby wykonawca zadeklarował wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 70 dni od dnia przekazania placu budowy.

W przypadku wskazania terminu zakończenia innego niż ww. terminy przypadające na okres 70 – 100 dni (np. 75 dni), wykonawca otrzyma 0 punktów.

Brak zaznaczenia lub zaznaczenie więcej niż jednego terminu lub zadeklarowanie terminu zakończenia realizacji przypadającego po 100 dniach od przekazania placu budowy, skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89
ust. 1, pkt 2 pzp.

W związku z tym, iż termin zakończenia robót jest kryterium, za które wykonawca otrzymać może dodatkowe punkty, zadeklarowany termin zakończenia tych prac będzie wpisany do umowy, a jego przekroczenie będzie skutkowało narażeniem wykonawcy na zapłatę kary umownej.

W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

3) w rozdz. XII SIWZ. Sposób przygotowania oferty

a) ust. 5 pkt 5.3. otrzymuje brzmienie:

termin zakończenia robót budowlanych, który nie może być dłuższy niż 100 dni od dnia przekazania placu budowy.

4) w rozdz. XV SIWZ.  Składanie i otwarcie ofert

a) ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

nazwę zadania, napis: „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego
pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2” – nie otwierać przed 23 marca 2020 r.” (wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w kancelarii – pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji
w Knurowie, 
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 23 marca 2020 r.
do godz. 900. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2020 r. o godz. 915 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Zamawiający dokonuje zmiany formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Zamawiający dołącza rysunek instalacji wentylacji mechanicznej będący uzupełnieniem dokumentacji technicznej.

4. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

5. Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE