MCE/261/1/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP 2” – odpowiedzi na pytania z 12.03.2020 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2, 3 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 12.03.2020 r. pytania.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie pkt 3.12.16 przedmiaru budowlanego. W przedmiarze podana jest ilość 1 szt. baterii natryskowej z natryskiem przesuwnym, natomiast na rzucie IS-01 przedstawionych jest 5 szt. natrysków. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć 5 szt. baterii prysznicowych.

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie pkt 3.2.11 przedmiaru budowlanego. W przedmiarze podana jest ilość 2 szt. ustępu z płuczką typu kompakt, natomiast na rzucie IS-01 przedstawionych jest 3 szt. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć 3 szt. kompaktowych misek ustępowych.

Zamawiający informuje, że  udzielone odpowiedzi są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

 

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE