MCE/261/1/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP 2” – odpowiedzi na pytania z 9.03.2020 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2, 3 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 9.03.2020 r. pytania.

Pytanie 1:

Proszę o dostarczenie rysunków instalacji wentylacji mechanicznej (w załączonej dokumentacji brak jest rysunków).

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej załącza rysunki instalacji wentylacji mechanicznej.

Pytanie 2:

W załączonym przedmiarze instalacji elektrycznych brak jest wyceny rusztowań, a roboty instalacyjne należy prowadzić z rusztowań (oprawy powyżej 6,0m); proszę o uzupełnienie przedmiaru o stosowne zapisy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rusztowania zostały ujęte w przedmiarze budowlanym.

Pytanie 3:

W załączonym przedmiarze instalacji wentylacji brak jest wyceny rusztowań, a roboty instalacyjne należy prowadzić z rusztowań (oprawy powyżej 6,0m) ; proszę o uzupełnienie przedmiaru o stosowne zapisy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rusztowania zostały ujęte w przedmiarze budowlanym.

Pytanie 4:

Proszę o podanie rysunków klap rewizyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż klapy należy wykonać zgodnie z opisem pkt. 8.12 dokumentacji projektowej (190322-KNU-MSP-BUD-PROJ).

Pytanie 5:

Proszę o dołączenie rysunków przekroju przez warstwy istniejących posadzek oraz przekroju warstw nowoprojektowanych posadzek z podaniem ich grubości. Brak informacji jaką grubość styropianu należy przyjąć.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż warstwy podłogowe należy wykonać zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie 6:

W kryterium pozacenowym dotyczącym gwarancji jest punktowane podniesienie długości gwarancji powyżej 60 miesięcy. Natomiast roboty budowlane jakie obejmuje zamówienie są robotami remontowymi wykończeniowymi bez wykonania konstrukcji budynku wraz
z zamontowanymi urządzeniami. Wymóg minimalnej gwarancji wynosi 60 miesięcy, natomiast gwarancje producentów urządzeń ( centrale wentylacyjne, bojlery, oprawy oświetleniowe, baterie, itp.) najczęściej wynoszą 24 miesiące. Zatem czy Zamawiający nie podniósł zbyt wysoko okresu gwarancji? Czy Zamawiający zgodziłby się obniżyć okres minimalnej gwarancji do 36 miesięcy co jest w miarę realne uzyskanie gwarancji producentów, a dodatkowo punktować podniesienie gwarancji do 60 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zakresie gwarancji. Zamawiający przewiduje jednolity okres gwarancji na roboty budowlane, obiekty, instalacje
i urządzenia objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie 7:

W kryterium pozacenowym jest skrócenie terminu realizacji do 60 dni. Termin taki nie jest realny z powodu tylko technologicznego wykonania posadzek, gdzie ułożenie samych wykładzin wymaga uzyskania odpowiedniej wilgotności podłoża (przy podłożu cementowym gr 70 mm minimalny czas po jakim można ułożyć wykładzinę to minimum 60 dni) a gdzie rozbiórki, a gdzie murowanie, tynkowanie ścianek i malowanie. Czy Zamawiający zgodziłby się aby określić termin realizacji na 110 dni, a punktować z skrócenie terminu do 100 dni, 90 dni i 80 dni. Według nas realny termin wykonania bez wliczania kar umownych to minimum 80 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza poniższe zmiany:

1) w rozdz. V SIWZ. Termin wykonania zamówienia

a) ust. 1 pkt 1.2. otrzymuje brzmienie:

termin zakończenia: zgodnie z deklaracją wykonawcy, zawartą w ofercie z tym,
że zadeklarowany termin nie może być dłuższy niż 100 dni od przekazania placu budowy.

2) w rozdz. IX SIWZ. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty i sposobu oceny oferty

a) ust. 2 pkt. 2.2. otrzymuje brzmienie:

Termin zakończenia robót budowlanych (T) – 30%, obliczona w następujący sposób:

Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia: 100 dni od dnia przekazania placu budowy.

Wykonawca, który zadeklaruje ten termin otrzyma 0 punktów.

Wykonawca, który zadeklaruje zakończenie realizacji zamówienia w ciągu 90 dni
od dnia przekazania placu budowy otrzyma 10 punktów.

Wykonawca, który zadeklaruje zakończenie realizacji zamówienia w ciągu 80 dni od dnia przekazania placu budowy otrzyma 20 punktów.

Wykonawca, który zadeklaruje zakończenie realizacji zamówienia w ciągu 70 dni od dnia przekazania placu budowy otrzyma 30 punktów.

Kryterium to winno być wyrażone w ofercie jako jedna z ww. opcji.

W przypadku zadeklarowania terminu zakończenia realizacji krótszego niż 70 dni od dnia przekazania placu budowy, oferta będzie oceniana, jakby wykonawca zadeklarował wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 70 dni od dnia przekazania placu budowy.

W przypadku wskazania terminu zakończenia innego niż ww. terminy przypadające na okres 70 – 100 dni (np. 75 dni), wykonawca otrzyma 0 punktów.

Brak zaznaczenia lub zaznaczenie więcej niż jednego terminu lub zadeklarowanie terminu zakończenia realizacji przypadającego po 100 dniach od przekazania placu budowy, skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89
ust. 1, pkt 2 pzp.

W związku z tym, iż termin zakończenia robót jest kryterium, za które wykonawca otrzymać może dodatkowe punkty, zadeklarowany termin zakończenia tych prac będzie wpisany do umowy, a jego przekroczenie będzie skutkowało narażeniem wykonawcy na zapłatę kary umownej.

W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

3) w rozdz. XII SIWZ. Sposób przygotowania oferty

a) ust. 5 pkt 5.3. otrzymuje brzmienie:

termin zakończenia robót budowlanych, który nie może być dłuższy niż 100 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zamawiający dokonuje również zmiany formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 4
do SIWZ.

Zamawiający informuje, że  udzielone odpowiedzi są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

Rysunek instalacji wentylacji mechanicznej
Nowy formularz oferty

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE