Ogłoszenie nr 540277971-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510196540-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 272001454, ul. ul. Piłsudczyków  4, 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 27 88, e-mail mp13@knurow.edu.pl , faks 32 235 27 88.
Adres strony internetowej (url): www.mp13knurow.edupage.org.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 74053.58
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 12300.00
Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura