PT-I/DW/71/11/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Słoneczny Plac Zabaw – Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych” – wybór najkorzystniejszej oferty.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Słoneczny Plac Zabaw – Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

BAUGART Sp. z o.o.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

cena ofertowa – 207 721,64 zł,

termin zakończenia robót budowlanych – 15.11.2019 r.

okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – 84 miesiące.

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/11/2019, tj.

cena ofertowa – 60,00%

termin zakończenia robót budowlanych – 20%
okres gwarancji – 20,00%

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów.

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania robót budowlanych oraz okresem gwarancji

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

Termin zakończenia robót budowlanych

1.

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

212.298,00 zł

60 miesięcy

29.11.2019 r.

2.

COLOR-SPORT s.c.

Adam Wilk,

Waldemar Kosiorowski

ul. Warszawska 299

43-155 Bieruń

248.879,43 zł

84 miesiące

15.11.2019 r.

3.

BAUGART Sp. z o.o.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

207.721,64 zł

84 miesiące

15.11.2019 r.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Punkty przyznane
w kryterium „Cena ofertowa”

Punkty przyznane
w kryterium

Okres gwarancji”

Punkty przyznane
w kryterium

Termin zakończenia robót budowlanych”

Punkty razem

1.

BAUGART Sp. z o.o.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

60,00

20,00

20,00

100,00

2.

COLOR-SPORT s.c.

Adam Wilk,

Waldemar Kosiorowski

ul. Warszawska 299

43-155 Bieruń

50,08

20,00

20,00

90,08

3.

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

58,71

0,00

0,00

58,71

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura