PT-I/DW/71/07/2019

Informacja

o unieważnieniu postępowania

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działające jako pełnomocnik Zamawiającego, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Słoneczny Plac Zabaw – Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp, zostało unieważnione.

W terminie składania ofert na wykonanie niniejszego zadania, tj. do dnia 17 lipca 2019 r. do godziny 9.00, wpłynęły następujące oferty:

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

Termin zakończenia robót budowlanych

1.

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

198.994,45 zł

60 miesięcy

31.10.2019 r.

2.

ANMED Sp. z o.o.

Dzierżysław

ul. Sobieskiego 32

48-130 Kietrz

242.351,33 zł

84 miesiące

17.10.2019 r.

3.

BAUGART Sp. z o.o.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

207.721,63 zł

84 miesiące

31.10.2019 r.

4.

COLOR-SPORT s.c.

Adam Wilk,

Waldemar Kosiorowski

ul. Warszawska 299

43-155 Bieruń

261.990,00 zł

84 miesiące

17.10.2019 r.

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 pzp Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu wpłynęły cztery oferty znacznie przewyższające kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 138.100,00 zł. Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura