Ogłoszenie nr 510143283-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.
Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 554855-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540124264-N-2019 540116044-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 000727245, ul. ul. Stefana Batorego  5, 44-194  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 2352735, e-mail msp6@knurow.edu.pl , faks 0-32 2352735.
Adres strony internetowej (url): https://www.msp6.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PT-I/DW/71/05/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – obejmujący: przebudowę I piętra i parteru w budynku “A”, budowę 6 podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz budowę przyłącza energetycznego. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 2.1. roboty budowlano-wykończeniowe: 2.1.1. roboty rozbiórkowe, 2.1.2. roboty murarskie, 2.1.3. tynkowanie, 2.1.4. montaż stolarki otworowej, 2.1.5. roboty malarskie i izolacyjne, 2.1.6. instalowanie ścianek działowych, 2.1.7. instalowanie konstrukcji metalowych, 2.1.8. betonowanie konstrukcji, 2.1.9. wyrównywanie podłóg, 2.1.10. wykonanie nowych posadzek, 2.1.11. wyrównywanie ścian, 2.1.12. roboty wykończeniowe wewnętrzne, 2.2. roboty w zakresie instalacji wewnętrznych tj.: instalacji niskoprądowej, instalacji elektrycznej, montaż rozdzielnic elektrycznych, instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, 2.3. roboty w zakresie wentylacji nawiewno – wywiewnej, 2.4. dostawa i montaż windy towarowej, 2.5. wykonanie 6 podjazdów dla osób niepełnosprawnych, 2.6. ułożenie kabla – przyłącza energetycznego. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiące załączniki do SIWZ oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń należy traktować jako przykładowe. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane tj. roboty: rozbiórkowe, murarskie, malarskie, izolacyjne, tynkarskie, instalacyjne, montażowe, konstrukcyjne, wykończeniowe, roboty w zakresie: stolarki otworowej, instalowania ścianek działowych, betonowanie konstrukcji, wyrównywania podłóg, wykonania nowych posadzek, wyrównywania ścian, wentylacji nawiewno – wywiewnej, montowania windy towarowej, wykonywania podjazdów dla niepełnosprawnych, ułożenia kabla – przyłącza energetycznego, objęte przedmiotem umowy były zatrudnione w okresie realizacji umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018, poz. 917). 5. Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, szczegółowe zapisy dotyczące: 5.1. sposobu dokumentowania zatrudnienia w/w osób, 5.2. uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 5.3. rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45400000-1, 45421130-4, 45262522-6, 45320000-6, 45421152-4, 45223110-0, 45262311-4, 45262321-7, 45430000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45317300-5, 71355000-1, 45315700-5, 45312100-8, 45316000-5, 45316100-6, 45314310-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3929788.52
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo Budowlany „Plast-Bud” Mariusz Dawidowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wiślana 17/4
Kod pocztowy: 44-119
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5412000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5412000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6367710.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.