PT-I/DW/71/05/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” –  wybór najkorzystniejszej oferty.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

Zakład Remontowo Budowlany „Plast-Bud” Mariusz Dawidowski
ul. Wiślana 17/4
44-119 Gliwice

cena ofertowa – 5 412 000,00 zł,

termin zakończenia robót budowlanych – 16.12.2019 r.

okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – 84 miesiące.

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/05/2019, tj.

cena ofertowa – 60,00%

termin zakończenia robót budowlanych – 20%
okres gwarancji – 20,00%

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów.

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania robót budowlanych oraz okresem gwarancji

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

Termin zakończenia robót budowlanych

1.

OLAX Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 27

43-190 Mikołów

5 989 277,36 zł

60 miesięcy

31.12.2019 r.

2.

Zakład Remontowo Budowlany „Plast-Bud”
Mariusz Dawidowski
ul. Wiślana 17/4

44-119 Gliwice

5 412 000,00 zł

84 miesiące

16.12.2019 r.

3.

Przedsiębiorstwo Budowlane

„CZĘSTOBUD”
Damian Świącik
Al. Bohaterów Monte Cassino 40

42-200 Częstochowa

6 367 710,00 zł

84 miesiące

16.12.2019 r.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Punkty przyznane
w kryterium „Cena ofertowa”

Punkty przyznane
w kryterium

Okres gwarancji”

Punkty przyznane
w kryterium

Termin zakończenia robót budowlanych”

Punkty razem

1.

Zakład Remontowo Budowlany „Plast-Bud”
Mariusz Dawidowski
ul. Wiślana 17/4

44-119 Gliwice

60,00

20,00

20,00

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane

„CZĘSTOBUD”
Damian Świącik
Al. Bohaterów Monte Cassino 40

42-200 Częstochowa

50,99

20,00

20,00

90,99

3.

OLAX Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 27

43-190 Mikołów

54,22

0,00

0,00

54,22

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura