PT-I/DW/71/05/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – odpowiedzi na pytania z 19.06.2019 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2, 3 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 19.06.2019 r. pytanie.

Pytanie 1:

Proszę o sprecyzowanie zakresu robót budowlanych do wykonania w nn. postępowaniu przetargowym, ponieważ II rozdz. SIWZ nie opisuje ich precyzyjnie, a przedmiar robót nie przedstawia całego zakresu robót opisanego w dokumentacji projektowej
np. w przedmiarach robót brak wykonania akwarium, brak zadaszenia membranowego, brak remontu sali gimnastycznej itd. co bezpośrednio wynika z dokumentacji projektowej,
a zgodnie z wzorem umowy § 3 pkt 2, pkt 9 oraz rozdziałem XVI SIWZ Wykonawca ma wycenić cały zakres przestawiony w II rozdziale SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

Proszę o doprecyzowanie zakresu robót lub wykluczenie prac, których nn. przetarg nie obejmuje lub przyjęcie zakresu robót z przedmiarów tak, aby Wykonawca zgodnie
z rozdziałem XVI SIWZ pkt 3 mógł rozpoznać zakres zamówienia, ponieważ wiąże się
to z błędnym skalkulowaniem ceny (niedoszacowaniem lub przeszacowaniem oferty).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokumentacja uwzględnia zakres przewidzianych prac dla całości projektu, który został podzielony na etapy. Przy wycenie należy kierować się zakresem przedstawionym w przedmiarach robót, który nie uwzględnia m. in. remontu sali gimnastycznej, wykonania akwarium.

Zamawiający informuje, że  udzielona odpowiedź jest wiążąca dla wykonawców i stanowi integralną część SIWZ.

 

Z-ca Dyrektora MCE
(-) Tomasz Lewicki