PT-I/DW/71/04/2019

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Remont bloku sportowego w MSP7”–  wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego,
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont bloku sportowego w MSP7”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

 

P.H.U. Grzegorz Bednarz

Technika Grzewcza i Sanitarna

ul. Złote Łany 43B

43-227 Góra

cena ofertowa – 489 361,95 zł,

termin wykonania robót budowlanych – 19.08.2019 r.

okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – 84 miesiące.

 

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/04/2019, tj.

 

cena ofertowa  60,00%

termin wykonania robót budowlanych – 10 %
okres gwarancji  20,00%

i w ocenie przyznanie jej łącznie 90,00 punktów.

 

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną

oraz okresem gwarancji

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin wykonania robót

Okres gwarancji

1.

KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

648 210,00 zł

12.08.2019 r.

84 miesiące

2.

F.P.U.H. SKLEP „MABAPA”

Piotr Chudoba

ul. Daszyńskiego 427

44-151 Gliwice

694 826,32 zł

12.08.2019 r.

84 miesiące

3.

Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3

44-100 Gliwice

620 000,00 zł

12.08.2019 r.

84 miesiące

4.

P.H.U. Grzegorz Bednarz

Technika Grzewcza i Sanitarna

ul. Złote Łany 43B
43-227 Góra

489 361,95 zł

19.08.2019 r.

84 miesiące

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Punkty przyznane
w kryterium „Cena ofertowa”

Punkty przyznane
w kryterium

„Termin wykonania robót”

Punkty przyznane
w kryterium

Okres gwarancji”

Punkty razem

 

1.

P.H.U. Grzegorz Bednarz

Technika Grzewcza

i Sanitarna

ul. Złote Łany 43B
43-227 Góra

 

60,00

10,00

20,00

90,00

 

2.

Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3

44-100 Gliwice

 

47,36

20,00

20,00

87,36

 

3.

KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

 

45,30

20,00

20,00

85,30

 

4.

F.P.U.H. SKLEP „MABAPA”

Piotr Chudoba

ul. Daszyńskiego 427

44-151 Gliwice

 

42,26

20,00

20,00

82,26

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura