PT-I/DW/71/05/2019

Zmiana Nr 1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/05/2019  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający  dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W rozdz. XV SIWZ.  Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

a) ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

nazwę zadania, napis: „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego
pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – nie otwierać przed
24 czerwca 2019 r.” (wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w kancelarii – pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji
w Knurowie, 
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 24 czerwca
2019 r.
 do godz. 900. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 915 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W rozdz. XVIII SIWZ. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a) dodaje się:

ust. 6  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść je na cały okres, na jaki powinno być wniesione zabezpieczenie, a zabezpieczenie w innej formie określonej w art. 148 ust 1 pzp, Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się  do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

ust. 7 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

ust.  8 Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

3. We wzorze umowy załącznik nr 3 do SIWZ:

a) dodaje się:

ust. 5  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść je na cały okres, na jaki powinno być wniesione zabezpieczenie, a zabezpieczenie w innej formie określonej w art. 148 ust 1 pzp, Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się  do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

ust. 6 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

ust.  7 Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

4. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

5. Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura