PT-I/DW/71/05/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – odpowiedzi na pytania z 5.06.2019 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 5.06.2019 r. pytania.

Pytanie 1:

Zamawiający zgodnie z rozdziałem XVIII SIWZ oraz paragrafem 7 wzoru umowy wymaga wniesienia przez wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości maksymalnej, tj. 10% wartości podanej w ofercie (art. 150 ust 2 PZP). Mając na uwadze termin realizacji zamówienia (6 miesięcy) oraz możliwy maksymalny okres deklarowanej gwarancji (84 miesiące), jak również wymóg Zamawiającego wyrażony w pkt. 3.2. § 7 wzoru umowy, zgodnie z którym zabezpieczenie winno zachować moc wiążącą przez cały okres trwania umowy oraz okres rękojmi, okres ten przekracza 5 lat. Uzyskanie tak długiej gwarancji na taką sumę napotka szczególne trudności, ponieważ rynek praktycznie nie oferuje takich produktów.

W związku z powyższym, wykonawca zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres krótszy (5-letni) wraz ze zobowiązaniem do przedłużenia ważności zabezpieczenia po upływie tego okresu – a więc zgodnie z przepisem art. 150 ust. 7 PZP.

Jednocześnie wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na obniżenie wymaganej kwoty zabezpieczenia do 5% wartości oferty. Przepis art. 150 ust. 2 PZP wskazuje wyłącznie maksymalną wysokość zabezpieczenia, jednak od decyzji Zamawiającego zależy rzeczywista wymagana wysokość. Zabezpieczenie w proponowanej wysokości w pełni zaspokoi Zamawiającego w przypadku konieczności wykorzystania go.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany:

1)     w treści SIWZ  w rozdziale XVIII dodając:

ust. 6  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść je na cały okres, na jaki powinno być wniesione zabezpieczenie, a zabezpieczenie
w innej formie określonej w art. 148 ust 1 pzp, Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż
5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się  do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

ust. 7 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

ust.  8 Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

2) We wzorze umowy załącznik nr 3 do SIWZ dodając:

ust. 5  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść je na cały okres, na jaki powinno być wniesione zabezpieczenie, a zabezpieczenie
w innej formie określonej w art. 148 ust 1 pzp, Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż
5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się  do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

ust. 6 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

ust.  7 Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy i nie dokonuje zmiany.

Pytanie 2:

Z uwagi na wysokość zastrzeżonych kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień), wykonawca wnosi o ich obniżenie i ustalenie w wysokości np. 0.01% brutto za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Pytanie 3:

Zamawiający ustalił zasady wypłaty wynagrodzenia, zgodnie z § 4 pkt 2 wzoru umowy, dzieląc je na 3 transze, czyli, biorąc pod uwagę przewidywany sześciomiesięczny termin realizacji zamówienia, co około 2 miesiące.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na fakturowanie w okresach miesięcznych – np. 5-6 transz (a nie jak dotychczas około dwumiesięcznych – 3 transze). Pozwoli to na lepsze zorganizowanie pracy przez wykonawców oraz przyczyni się do dopuszczenia sektora MŚP do udziału w zamówieniach, co jest postulowane przez ustawodawcę krajowego oraz unijnego. Przy obecnym sposobie finansowania zamówienia Zamawiający wyklucza sektor MŚP z możliwości brania udziału w postępowaniu, co nie znajduje obiektywnego i niedyskryminującego uzasadnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy i nie dokonuje zmiany w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 4:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez Zamawiającego, że wyrazi on zgodę na cesję wierzytelności z tytułu wynagrodzenia wykonawcy na bank finansujący realizację inwestycji jako zabezpieczenie kredytu uruchomionego na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji przez wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami § 4 ust. 11 wzoru umowy wykonawca może przenieść wierzytelność na osoby trzecie, po uzyskaniu pisemnej zgody udzielonej przez Zamawiającego. Udzielenie zgody na podstawie § 4 ust. 11 wzoru umowy może nastąpić po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą, na podstawie jego wniosku zawierającego
w szczególności oznaczenie kwoty wierzytelności mającej być przedmiotem cesji oraz dane cesjonariusza.

Pytanie 5 :

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej
(w formie *.ath), co, mając na uwadze wyznaczony przez Zamawiającego krótki termin, przyspieszyłoby proces przygotowania oferty przez wykonawców i ułatwiło jej terminowe sporządzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.

Zamawiający  informuje,  że  udzielone odpowiedzi i  ww.  zmiany  treści  SIWZ  są  wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura