PT-I/DW/71/03/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – wybór najkorzystniejszej oferty.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

ANIN Sp. z o.o., ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice

cena ofertowa – 4 446 949,75 zł,

okres gwarancji – 84 miesiące;

termin zakończenia robót budowlanych  15.11.2019 r.

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/03/2019, tj.

cena ofertowa – 60,00%
okres gwarancji – 20,00%

termin zakończenia robót budowlanych – 0,00%

i w ocenie przyznanie jej łącznie 80,00 punktów.

Nazwy firm, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, terminem wykonania robót budowlanych oraz okresem gwarancji

Nr oferty Oznaczenie
wykonawcy
Cena ofertowa Okres gwarancji Termin zakończenia robót budowlanych
1. ANIN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

4 446 949,75 zł 84 miesiące 15.11.2019 r.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

Nr oferty Oznaczenie
wykonawcy
Punkty przyznane
w kryterium „Cena ofertowa”
Punkty przyznane
w kryterium „Okres gwarancji”
Punkty przyznane
w kryterium „Termin zakończenia robót budowlanych
Punkty razem
1. ANIN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

60,00 pkt 20,00 pkt 0,00 pkt 80,00 pkt

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura