PT-I/DW/71/03/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 4 485 730,00 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, terminem zakończenia robót budowlanych oraz okresem gwarancji:
Nr oferty Oznaczenie
wykonawcy
Cena ofertowa Okres gwarancji Termin zakończenia robót budowlanych
1. ANIN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

4 446 949,75 zł 84 miesiące 15.11.2019 r.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura