PT-I/DW/71/02/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych – etap III”” –  informacja  o unieważnieniu postępowania.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działające jako pełnomocnik Zamawiającego, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych – etap III”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp, zostało unieważnione.

W terminie składania ofert na wykonanie niniejszego zadania, tj. do dnia 29 marca 2019 r. do godziny 9.00, wpłynęła następująca oferta:

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

1.

ANIN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

4 591 957,40 zł

84 miesięcy

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta znacznie przewyższająca kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 4 458 258,22 zł. Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura