PT-I/DW/71/02/2019

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych – etap III” –  informacja  z otwarcia ofert.

 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 4 458 258,22 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną oraz okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

 

1.

ANIN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

 

4 591 957,40 zł

84 miesięcy

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura