Ogłoszenie nr 510057003-N-2019 z dnia 25-03-2019 r.
Miejska Szkoła Podstawowa nr 4: „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 507510-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540024457-N-2019, 540028475-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejska Szkoła Podstawowa nr 4, Krajowy numer identyfikacyjny 72722200000000, ul. ul. Jana Kilińskiego  6, 44-193  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 3304120, e-mail dw@knurow.edu.pl , faks 0-32 3304120.
Adres strony internetowej (url): https://www.msp4.knurow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PT-I/DW/71/01/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”, polegającego na przebudowie południowo-wschodniego skrzydła budynku MSP4, w ramach, której zostanie przebudowana część sanitarna, zostaną wydzielone: 3 oddziały przedszkolne, szatnia zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie sal lekcyjnych oraz zostanie stworzone wyjście ewakuacyjne z wydzielonego korytarza bezpośrednio na zewnątrz budynku. Ponadto prace obejmą budowę zewnętrznych schodów ewakuacyjnych oraz przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 2.1. roboty budowlano-wykończeniowe: 2.1.1. roboty murarskie, 2.1.2. wykonanie nowych posadzek oraz sufitu podwieszanego, 2.1.3. wymiana wewnętrznej oraz zewnętrznej stolarki otworowej, 2.1.4. wyburzenia ścian i zamurowania otworów drzwiowych, 2.1.5. roboty wykończeniowe wewnętrzne, 2.2. roboty w zakresie instalacji wewnętrznych tj.: instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, 2.3. wyposażenie sal lekcyjnych oraz szatni, 2.4. przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiące załączniki do SIWZ oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń należy traktować jako przykładowe. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane tj. roboty: wykończeniowe, murarskie, tynkarskie, malarskie, instalacyjne, roboty w zakresie: burzenia, ziemne, zbrojeniowe, instalowania ścianek działowych, konstrukcyjne, kładzenia płytek, objęte przedmiotem umowy były zatrudnione w okresie realizacji umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018, poz. 108). 5. Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, szczegółowe zapisy dotyczące: 5.1. sposobu dokumentowania zatrudnienia w/w osób, 5.2. uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 5.3. rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111000-8, 45200000-9, 45262310-7, 45262520-2, 45262400-5, 45300000-0, 45331100-7, 45330000-9, 45400000-1, 45410000-4, 45421100-5, 45421152-4, 45432100-5, 45431000-7, 45442100-8, 39150000-8, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 299699.82
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: „ELMUR” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dolna 9a
Kod pocztowy: 43-195
Miejscowość: Mikołów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 414999.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 414999.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 491524.99
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.