PT-I/DW/71/01/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”– wybór najkorzystniejszej oferty.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

„ELMUR” Sp. z o.o., ul. Dolna 9a, 43-195 Mikołów

cena ofertowa – 414 999,82 zł,

okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – 84 miesiące.

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/01/2019, tj.

cena ofertowa – 60,00%
okres gwarancji – 40,00%

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów.

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną

oraz okresem gwarancji

Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa Okres gwarancji
1. PRAGMATIC Sp. z o.o.
ul. Krakowska 201
40-393 Katowice
490 691,27 zł 60 miesięcy
2. KABE Systemy Alarmowa Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 63

43-190 Mikołów

464 694,00 zł 84 miesiące
3. „ELMUR” Sp. z o.o.
ul. Dolna 9a
43-195 Mikołów
414 999,82 zł 84 miesiące
4. P.H.U. Grzegorz Bednarz

Technika Grzewcza i Sanitarna

ul. Złote Łany 43B
43-227 Góra

419 914,26 zł 84 miesiące
5. INFOPOL GAZ Marlena Handel – Szczerba

ul. Fabryczna 10
41-909 Bytom

491 524,99 zł 84 miesiące
6. Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3

44-100 Gliwice

490 000,00 zł 84 miesiące

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Punkty przyznane
w kryterium „Cena ofertowa”
Punkty przyznane
w kryterium

Okres gwarancji”

Punkty razem
1. „ELMUR” Sp. z o.o.
ul. Dolna 9a
43-195 Mikołów
60,00 40,00 100,00
2. P.H.U. Grzegorz Bednarz

Technika Grzewcza i Sanitarna

ul. Złote Łany 43B
43-227 Góra

59,30 40,00 99,30
3. KABE Systemy Alarmowa Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 63

43-190 Mikołów

53,58 40,00 93,58
4. Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3

44-100 Gliwice

50,82 40,00 90,82
5. INFOPOL GAZ Marlena Handel – Szczerba

ul. Fabryczna 10
41-909 Bytom

50,66 40,00 90,66
6. PRAGMATIC Sp. z o.o.
ul. Krakowska 201
40-393 Katowice
50,74 0,00 50,74

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura