PT-I/DW/71/01/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”– odpowiedź na pytania z 05.02.2019 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 5 lutego 2019 r. pytania.

Pytanie 1:

W projekcie zaznaczono, że część instalacji hydrantowej przebiega w kanałach.
W przedmiarach nie ma pozycji dotyczącej otwierania oraz przykrycia kanałów. Czy kanały są przełazowe i czy należy uwzględnić w wycenie otwieranie włazów czy też otwieranie przekryć kanałów, w których montowana będzie instalacja hydrantowa oraz jakie są ich długości?

Odpowiedź:

Wysokość kanałów  umożliwia montaż w nim rurociągów. Dostęp do kanałów następuje poprzez otwierane włazy w posadzce. Ilość włazów do otwarcia należy wycenić wg własnej technologii wymiany rurociągu. Długość rurociągu przewidziana do wymiany w kanałach – należy przyjąć 170 mb.

Pytanie 2:

W przedmiarze instalacji elektrycznych w pozycji nr 2.4 – brak jest obmiaru (ilości). Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

W przedmiarze instalacji elektrycznej, w pozycji 2.4 należy przyjąć 200 sztuk.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura