PT-I/DW/71/14/2018

Informacja

o unieważnieniu postępowania

dotyczy: zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz
z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4” –  informacja  o unieważnieniu postępowania .

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12,
44-196 Knurów, działające jako pełnomocnik Zamawiającego, informuje, że postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
pn. „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz
z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp, zostało unieważnione.

W terminie składania ofert na wykonanie niniejszego zadania, tj. do dnia 23 stycznia 2019 r. do godziny 9.00, wpłynęły następujące oferty:

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

1.

INFOPOL GAZ Marlena Handel – Szczerba

41-909 Bytom

ul. Fabryczna 10

491.561,89 zł

60 miesięcy

2.

Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek

44-100 Gliwice

ul. Plebańska 9/3

494.500,00 zł

84 miesiące

3.

P.H.U. Grzegorz Bednarz

Technika Grzewcza i Sanitarna

43-227 Góra

ul. Złote Łany 43B

419.785,11 zł

84 miesiące

Oferta Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp  została odrzucona, gdyż  wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione
w sposób nieprawidłowy – wadium zostało wniesione po terminie

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 pzp Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu wpłynęły trzy oferty: jedna podlegająca odrzuceniu oraz dwie znacznie przewyższające kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
tj.: 423.000,00 zł. Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura