PT-I/DW/71/14/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz
z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”–  informacja  z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 423.000,00 zł,
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

1.

INFOPOL GAZ Marlena Handel – Szczerba

41-909 Bytom

ul. Fabryczna 10

491.524,99 zł

60 miesięcy

2.

Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek

44-100 Gliwice

ul. Plebańska 9/3

494.500,00 zł

84 miesiące

3.

P.H.U. Grzegorz Bednarz

Technika Grzewcza i Sanitarna

43-227 Góra

ul. Złote Łany 43B

419.785,11 zł

84 miesiące

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura