PT-I/KS/71/05/2018

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, tj.: Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ul. S. Batorego 5, 44-194 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek, 44-100 Gliwice, ul. Plebańska 9/3,

cena ofertowa – 930.000,00 zł,

okres gwarancji – 72 miesiące;

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych
w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr PT-I/KS/71/05/2018, tj.

cena ofertowa – 60,00%
okres gwarancji – 20,00%

i w ocenie przyznanie jej łącznie 80,00 punktów.

Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną

oraz okresem gwarancji i przyznaną punktacją

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

Łączna punktacja

1.

Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek

44-100 Gliwice

ul. Plebańska 9/3

930.000,00 zł

(60 pkt)

72 miesiące

(20 pkt)

80 pkt

zastępca dyrektora MCE

(-) Tomasz Lewicki