PT-I/DW/71/05/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6””–  informacja  z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 765 835,00 zł,
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

1.

Firma A.S. s.c.

Alojzy Polok, Michał Świderek

44-100 Gliwice

ul. Plebańska 9/3

930.000,00 zł

72 miesiące

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura